PQA Consult

Projektledelse & Kvalitetssikring

 
 

Velkommen til PQA Consult

PQA Consult henvender sig til private og offentlige virksomheder og tilbyder konsulent- og implmenteringsydelser i forbindelse med udskiftning, anskaffelse og opdatering af IT systemer.

PQA Consult hjælper dig med

 • Analyse og dokumentation af behov

 • Anskaffelse af IT systemer og ydelser

 • Kvalitetssikring af projekter fra start til mål

 • Leverandørstyring

 • Projektledelse

 • Organisationsoptimering

uanset om vi taler administrative eller tekniske systemer.

PQA Consult lægger vægt på at skabe økonomisk og teknisk attraktive resultater, således at parterne indgår i en vind-vind situation i et vedvarende, positivt forretningsforhold.

Hvadenten dit behov er stort eller lille, er du altid velkommen til at tage kontakt for en uforbindende samtale om vores samarbejdsmuligheder.


Forretningsfilosofi

..... at levere fleksibel værdiskabende ekspertstøtte, når der er behov herfor, og derigennem tilføre konkrete opgaver en professionel dimension inden for planlægning, projektstyring og kvalitetssikring, således at opgaverne kan afsluttes og ibrugtages til tiden, validerede og i den aftalte kvalitet.


Private virksomheder

Private virksomheder er i dag i konkurrence med virksomheder i ind- og udland som aldrig før, hvilket kræver nøje fokus på den enkelte virksomheds kerneområder.

Tilsvarende er der omkringliggende ikke-kerneområder og service- og supportfunktioner, som tjener til kerneområdets udvikling, men som det ikke er essentielt selv at eje, såfremt det kan udføres mere kost- og fokus-effektivt uden for virksomheden.

Dette giver sig udtryk i en stigende outsourcing af IT opgaver til eksterne virksomheder, der har specialiseret sig heri.

Traditionelt har der været megen fokus på outsourcing af selve driftssituationen, men det kræver også høj specialistviden at specificere og indkøbe IT systemer og ikke mindst at holde leverandøren fast på aftaler, leveringstider og kvalitetsmål, således at tilpasningen af virksomhedens IT systemer også funktionelt støtter op om kerneaktiviteterne uden ubehagelige afbrydelser eller down-perioder forårsaget af f.eks. mangelfulde specifikationer eller af mangelfuld test- og idriftsætningskompetance.

PQA Consult har derfor som sin målsætning at levere kompetent behovsanalyse, projektledelse, kvalitetssikring og leverandørstyring i alle faser - fra specifikation til idriftsat løsning - under indførelsen af ny eller ændret IT funtionalitet.


Kommuner, amter og regioner

Borgerservice og effektiv administration er nøgleordene for kommuner og amter, hvilket kræver løbende tilpasninger til samfundets udvikling og behov samt til politiske krav og holdninger.

Som en del af denne proces, er der løbende behov for at modernisere de offentlige systemer som det p.t. sker med indførelse af ESDH og som det i de næste 2-3 år vil ske med mange systemer, når disse skal tilpasses den nye virkelighed med udviklingen af kommunernes serviceområde i forbindelse med kommunalreformen og med amternes konvertering til regioner.

PQA Consult støtter op om disse aktiviteter og går aktivt ind i såvel analyse-, specifikations- og indkøbsprocesser som i projektledelse og kvalitetssikring af implmenteringsprojekter. Projektledelse sker efter PMM metoden, der er den amerikanske prallel til PRINCE2.

Hvor kommuner og amter selv har den nødvendige bemanding tilbyder PQA Consult som noget nyt, kosteffektive kurser inden for IT Indkøb, Struktureret Brainstorming og Risk Management af IT-projekter.


Behovsanalyse

I behovsanalysen indgår 3 elementer:

 • Situationsanalyse

 • Analyse af fremtidige behov

 • GAP analyse / vurdering

Analysen gennemføres i samarbejde med ledelse og medarbejdere ud fra virksomhedens og medarbejdernes aktuelle situation og ønsker og idéer til forbedring af fremtidens virksomhed.

Der lægges vægt på, at indsamling af infomation og behovsvurdering sker på alle niveauer og specielt der, hvor den enekelte funktion har betydning for arbejdets udførelse og effektivitet.

Som arbejdsgrundlag anvendes foruddefinerede spørgeskemaer, der er tilpasset virksomhedens situation.

Resultatet samles i en rapport og præsenteres for opdragsgiveren ved et afsluttende møde.


Leverandørstyring

Ydelsen har som hovedformål at opnå, at igangsatte projekter kan følge deres tidsplan uden at blive forsinkede, forstyrrede eller fordyrede på grund af leverandørforhold.

Ydelsen har derfor til formål at sikre, at aftalte leverancer leveres til aftalt tid og i rette kvalitet, og såfremt problemer måtte opstå, da så tidligt i forløbet som muligt at få dette registreret og afhjælpende eller alternative aktiviteter igangsat.

 

Ydelsen indbefatter:

 • Kontraktgennemgang

 • Møde med leverandøren og gennemgang af dennes leveringsplaner

 • Risikoanalyse

 • Auditering af leverandørens kvalitetsaktiviteter (option)

 • Løbende opfølgning og eventuel anbefaling af afhjælpende aktiviteter

 • Deltagelse i eventuelle fabrikstests (option)

 • Deltagelse i eventuelle leverancetests (option)


Kvalitetsledelse af projekter

PQA Consult tilbyder som uafhængig konsulent at udføre kvalitetsledelse af projekter og derigennem sikre din virksomhed, at projekter gennemføres i henhold til de aftalte funktions- og kvalitetsnormer. Dette vil give både dig og dine kunder/medarbejdere en større vished for, at ydelserne idriftsættes aftestede og validerede til den rette tid.

Auditering af projekter og af kvalitetssystemer

PQA Consult gennemfører interne audits af projekter eller af kundernes eksisterende kvalitetsprocedurer, evt. som optakt til en officiel, ekstern auditering af certificeringsorganer eller af kunder.

Optimering af arbejdsgange og kvalitetsprocedurer

PQA Consult tilbyder hjælp til at validere og optimere forretningsgange og kvalitetsgrundlag for virksomheden som helhed eller på specifikke områder. Brug os som sparringspartner, hvis du overvejer indførelsen af nye tiltag som f.eks. optimering i henhold til LEAN filosofien.


Leverandørstyring

Ydelsen har som hovedformål at opnå, at igangsatte projekter kan følge deres tidsplan uden at blive forsinkede, forstyrrede eller fordyrede på grund af leverandørforhold.

Ydelsen har derfor til formål at sikre, at aftalte leverancer leveres til aftalt tid og i rette kvalitet, og såfremt problemer måtte opstå, da så tidligt i forløbet som muligt at få dette registreret og afhjælpende eller alternative aktiviteter igangsat.

 

Ydelsen indbefatter:

 • Kontraktgennemgang

 • Møde med leverandøren og gennemgang af dennes leveringsplaner

 • Risikoanalyse

 • Auditering af leverandørens kvalitetsaktiviteter (option)

 • Løbende opfølgning og eventuel anbefaling af afhjælpende aktiviteter

 • Deltagelse i eventuelle fabrikstests (option)

 • Deltagelse i eventuelle leverancetests (option)


Projektledelse

PQA Consult tilbyder projektledelse til gennemførelse af IT projekter inden for implementering og udvikling, hvor projektlederen vil være IPMA Certificeret i Projektledelse.

Projektledelsen sker efter en anerkendt model, hvor analyse af udgangssituationen samt fastsættelse af projektets mål og successkriterier danner grundlag for projektets organisering, bemanding, risikohåndtering og økonomi.

Projektforløb

Et typisk projekt vil blive opdelt i en række paralleltløbende delprojekter, hvor udbyttet af hvert delprojekt er målbart og aftestbart, således at kvalitet, fremdrift og projektøkonomi løbende kan følges og eventuelt tilpasses den øjeblikkelige situation.

Når de enkelte delmål er opnået, afsluttes med en samlet systemvalidering, hvor det verificeres, at projektets delprojekter tilsammen indfrier den overordnede målsætning for hele projektet.

Metode

Såfremt kundens organisation ønsker brug af en specifik, kvalificeret projektledelsesmetode, vil denne metode blive fulgt.

PQA Consult anbefaler brug af projektstyringsmetoden PMM eller PMM Express , der er udviklet på basis af rekommendationerne i PMBOK® fra Project Management Institute, og som også danner grundlag for f.eks. PRINCE2.


Organisationsanalyse

Mange virksomheder har gennem tiden ikke opnået det udbytte af IT investeringer, som de forventede og som investeringerne burde give grundlag for. Udover eventuelle rent tekniske og funkltionelle mangler eller problemer, har dette i mange tilfælde skyldtes problemer i virksomhedens organisation, således at organisationen ikke var i stand til at udnytte de pågældende investeringer optimalt, eller at det oprindelige problem ikke var IT systemerne, men organisationen holdt op mod forretningsgange og markedskrav.

PQA Consult tilbyder i forbindelse med påtænkte eller afholdte IT udgifter, at analysere og sammenholde systemer og organisation og at fremkomme med anbefalinger til den for virksomheden bedst mulige organisation.

 

Ydelser:

 • Analyse af situation og systemer

 • Analyse af betående organisation

 • Vurdering af samspil mellem systemer og organisation

 • Konklusion og anbefalinger

Resultatet samles i en rapport og præsenteres for opdragsgiveren ved et afsluttende møde.


Kurser

Kurser afholdes af Niels Badstue, der professionelt har beskæftiget sig med tilbud, systemleverancer  og undervisning af projektledere og medarbejdere.

Har du ønsker eller behov for særlige kurser, kontakt PQA Consult for tilbud.

Læs om de udbudte kurser på hjemmesiden www.pqaconsult.dk.


Kontakt

PQA Consult

Kringholmen 5

2730  Herlev

-

Niels Badstue

telefon: 4096 8692

email: mail@pqaconsult.dk 

home page: www.pqaconsult.dk


CV for Niels Badstue
M.Sc.E.E. & IPMA Certificeret i Projektledelse.

Period Position (Activity notes) Company

2004

Owner, IT Consultant

(Project Management,

Quality Assurance,

Requirements- and GAP analysis,

Auditing, Methodology,

Change Management)

PQA Consult

2000-2003

Quality Manager

(Education, Coaching,

Auditing, Methodology,

Change Management)

IFS Danmark A/S

1997-2000

Team Manager

(Project Management,

Systems Integration,

IT Consulting)

IFS Danmark A/S

1993-1997

Sales Manager

Cap Gemini Danmark A/S

1985-1993

Team Manager

(Product Development,

Project Management,

Project Sales,

IT Consulting)

Dansk Data Elektronik A/S

(e-huset)

1984-1985

Sales Manager PLC Systems

Texas Instruments Denmark

1984-1985

Direktionssekretær

(Int. sales, negotiation of

EU technology projects)

Dansk Datamatik Center

1981-1984

Dept. Manager

(Product Development,

Project Management)

Neselco A/S

1973-1981

Programmer

IT Consultant

Project Manager

Christian Rovsing A/S

1972-1973

Project Engineer

Danish Defense Research Service

1972

M.Sc.E.E.

DTU (Technical University of Denmark)


Erfaring

PQA Consult ejes af Niels Badstue, der er uddannet Civilingeniør fra 1972 og som er
IPMA Certificeret i Projektledelse 2005.

Niels Badstue har gennem sin karriere været beskæftiget hos de fleste af tidens betydende IT-leverandører og institutioner, og har her oparbejdet betydelig erfaring i specifikation, salg, implementering, integration og kvalitetssikring af såvel automatiseringsløsninger som MES løsninger og ERP-løsninger til private og offentlige virksomheder, forsyningsvirksomheder og teleselskaber.

Leverancerne har været til såvel danske som internationale virksomheder, og har indbefattet såvel leveranceprojekter som rådgivning i Europa, Asien og USA.

Senest har Niels Badstue arbejdet som kvalitetscchef i en større nordisk koncern, og har her bidraget centralt til udvikling, videreudvikling og implementering af koncernens kvalitets- og projektstyringssystem.

Ovenstående ydelser har blandt andet været leveret til:

FLS Industries, Tele Danmark, Greenland Telecom, Faroe Telecom, Øresundsbroen, Sydkraft, Vattenfall, Naturgas Syd, Kongskilde Maskinfabrik, Westrup, Dansk BiblioteksCentral, Bantex, H.Lundbeck, Datawatt BV, Försvarets Materielverk, Københavns Belysningsvæsen og Brændstoflageret Københavns Lufthavn.


Samarbejde

PQA Consult løser alle størrelser af opgaver, idet PQA Consult samarbejder med organisationer og specialister på forskellige områder.

PQA Consult påtager sig det fulde koordineringsansvar, således at De som kunde oplever en professionel og samlet ydelse.


 PQA Consult - Kringholmen 5 - 2730 Herlev - +45 4096 8692 - email: mail@pqaconsult.dk - hjemmeside: www.pqaconsult.dk - CVR 2757 7598